ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen "Általános Szerződési Feltételek" (a továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák a TobozDoboz Vendégház (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Vendégház) szálláshelyének, és szolgáltatásainak igénybevételét. Az ÁSZF szerint a Szolgáltató elszállásolási Szerződést köt az egyéb szálláshely szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, szerződő felekkel (a továbbiakban: Vendég):

1. Jogszabályi háttér:

1.1 A jelen ÁFSZ esetében a nem szabályozott kérdésekre a Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül irányadóak. Jelen ÁSZF értelmezésére kizárólag a magyar jog az irányadó.

2. ÁSZF hatálya, elérhetősége, módosítása

2.1 A jelen ÁSZF 2023.09.01. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Jelen ÁSZF a Szolgáltató weblapján, a www.tobozdoboz.com linken folyamatosan elérhető. 

2.2 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa az ÁSZF-t. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a módosításokat azok hatályba lépése előtt 15 nappal a weboldalon külön közzéteszi. A módosítás esetén a módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre kerülnek alkalmazásra. Módosítás esetén Szolgáltató a korábbi ÁSZF-t elérhetővé teszi az Általános Szerződési Feltételek menüpontban.

2.3 Amennyiben a jelen ÁSZF bármely pontja érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, úgy az az ÁSZF több pontjának érvényességére vagy végrehajthatóságára nem terjed ki.

2.4 Jelen ÁSZF 1. Számú melléklete a Vendégház Házirendje.

3. ÁSZF elfogadása

3.1 Az ÁSZF Vendég által történő elfogadása a vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha a Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.

4. Szerződő felek

4.1 Vendég: a szerződő fél, aki Vendégház weboldalán vagy egyéb módon a szállás nyújtására vonatkozó szolgáltatási szerződést megköti Vendégházzal, aki lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, illetve egyéb gazdálkodó szervezet.

4.2 A Szolgáltató:

Név: Hajdúné Kleizer Krisztina

Cím: 2017 Pócsmegyer, Hóvirág út 57.

Adószám: 44487230-1-33

E-mail cím: hajdune.kk@gmail.com

info@tobozdoboz.com

Telefonszám: 06301803590

NTAK reg.szám: MA23066828

4.3 A tárhely-szolgáltató:

neve: Webnode AG

címe: Svájc, Badenerstrasse 47. 8004 Zurich

5. A szerződés tárgya:

5.1 A Szolgáltató 2017 Pócsmegyer, Hóvirág út 57. cím alatt TobozDoboz Vendégház elnevezéssel vendégházat üzemeltet. A jelen ÁSZF a Vendégház szálláshely szolgáltatásának és a szálláshelyen nyújtott szolgáltatások igénybevételének szerződési feltételeit tartalmazza. A Szolgáltató és Vendég közötti jogviszonyra a jelen ÁSZF-ben, valamint a megrendelés és visszaigazolásban foglaltak az irányadóak. 

6. A szerződés létrejötte

6.1 A szerződés a Szolgáltató és a Vendég között jön létre.

6.2 A Vendég ajánlatkérését elküldheti elektronikusan a weboldalon vagy a Szolgáltató e-mail címére (info@tobozdoboz.com) küldött üzenetben. 

6.3 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy szálláshely-szolgáltató portálokon keresztül is értékesítse a Szolgáltatást. A Szolgáltató felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogy az értékesítő portálok egyéni felhasználási szabályzata a saját honlapjukról érhető el és azok a Szolgáltató felelősségi körén kívül esnek.

6.4 Az ajánlatkérés során meg kell adni a Vendég nevét, telefonszámát, e-mail címét, érkezésének és távozásának dátumát, a vendégek számát. A Vendég kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jelentkezés során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vendégtől. A Szolgáltató a Vendég által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért.

6.5 Az ajánlatkérés alapján a Szolgáltató ajánlatot ad. Az ajánlatot a Szolgáltató legkésőbb 2 napon belül elektronikus úton küldi meg. Az ajánlatra történő válasz hiányában az ajánlat 3 napos türelmi idő után törlésre kerül. Az ajánlat elfogadását követően a Szolgáltató elektronikus úton visszaigazolja a megrendelést. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Vendég foglalását indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Szolgáltatással, a Weboldallal, vagy a foglalással történő bármilyen visszaélés esetén.

6.6 A foglalás a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával, a teljes szállásköltség 30 %-ának megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Amennyiben a Szolgáltató által a foglalás megerősítéséhez kért 30 % a megegyezés szerinti határidőig nem kerül megfizetésre a foglalás törlésre kerül. A foglalást és a díj kifizetését megerősítő visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Vendég által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Vendéget terheli a felelősség.

6.7 A Szerződést a Szolgáltató rögzíti és azok utólagos hozzáférését biztosítja. A Szerződés módosítása kizárólag írásban érvényes. 

6.8 Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.

7. A szerződés teljesítése

7.1 A Vendégház a Szerződést a Vendég megrendelése és annak visszaigazolása, valamint a hatályos előírások és vállalásai alapján teljesíti.

7.2 A vendégház és kert berendezési-, felszerelési listája a házirendben megtalálható.

7.3 A vendégház nemdohányzó és kisállat behozatala nem engedélyezett.

7.4 A Vendégház vállalja, hogy a Vendég részére vészhelyzet, vagy a Vendég erre irányuló kérése esetén segítséget nyújt, így rendőri intézkedést kezdeményez, orvost hív, ügyeletet értesít.

7.5 A Vendégház a szerződés teljesítését megtagadhatja, illetőleg a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja és a Vendéget távozásra szólíthatja fel, ha

a) a Vendég a Vendégház Házirendjét súlyosan megszegi,

b) Vendégházat, annak egyes részeit nem rendeltetésszerűen használja, rongálja

c) fertőző beteg

d) a Vendégházban más személyek nyugalmát megzavaró magatartást tanúsít és azzal felszólítás ellenére sem hagy fel,

e) a Vendég fenyegető, sértő vagy más kirívóan közösségellenes magatartást tanúsít;

f) a feleken kívül álló okok, úgynevezett Vis Major (háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), esetén, melyek felett a fél nem bír ellenőrzéssel.

8. Árak

8.1 A Vendégház árlistája megtalálható a Vendégház weboldalán. Az árak bruttó árak és nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót. Az idegenforgalmi adó megfizetésére a Vendég köteles. A Vendégház fenntartja a jogot, hogy az általános forgalmi adó változása, új adónem bevezetése vagy adónem kivezetése esetén a Vendég előzetes értesítése mellett az adóterhet a Vendégre áthárítsa. A Vendégház az áremelés jogát – kivéve a visszaigazolt foglalások esetében – fenntartja.

9. Fizetési feltételek

9.1 A szerződés hatályossága a szálláshely szolgáltatás ellenértékének 30 %-ának megfelelő foglaló megfizetéséhez kötött. A kiállított elektronikus díjbekérőt a Szolgáltató e-mailen küldi el a foglalást követő 4 napon belül. A Szolgáltatás foglalóját a Vendég a Szolgáltató által megküldött díjbekérő alapján átutalással fizeti meg. Az átutalás közlemény rovatban kérjük feltüntetni a Vendég nevét és a foglalás azonosító számát. A díjbekérő kiegyenlítését követően a Szolgáltató a Szolgáltatás díjáról elektronikus előlegszámlát állít ki a foglalási folyamat során megadott adatokkal. A számlához szükséges adatok: név, székhely/lakcím és amennyiben van: adószám, továbbá e-mail cím. A foglalás leadását követően a Vendég a számlázási adatokat nem módosíthatja.

9.2 A szálláshely szolgáltatás ellenértékének foglalón felüli összege az érkezés előtt 2 nappal átutalással vagy érkezéskor készpénzben fizetendő. Az idegenforgalmi adó érkezés után a vendég regisztrációval egyidőben készpénzben fizetendő. A Szolgáltatás teljes díjának kiegyenlítését követő 24 órán belül a Vendég elektronikus végszámlát (e-számlát) kap.

9.3 Az e-számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató az e-számlát a Vendég által megadott adatok alapján bocsátja ki. A Vendég a fizetési folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát.

10. Lemondási feltételek

10.1 A Vendég a foglalását a Vendégháznak címzett nyilatkozatával (elektronikusan) bármikor lemondhatja, azaz a megkötött szerződéstől elállhat. Az elállás akkor hatályosul, ha azt a címzett megkapta. Amennyiben a Vendég nem veszi igénybe a szolgáltatást, azaz nem jelenik meg a Vendégházban 20.00 óráig, úgy az részéről elállásnak minősül.

10.2 A Szolgáltatás megkezdése előtti 14 napon belüli lemondás esetén bánatpénz fizetendő, amely mértéke a foglalóként megfizetett összeg. 14 napon túli lemondás esetén a Vendég bánatpénz fizetésére nem köteles, amely esetben a megfizetett foglaló 2 napon belül visszafizetésre kerül.

10.3 Amennyiben a Vendég a Vendégház szolgáltatását nem veszi igénybe, azaz nem jelenik meg, vagy később érkezik, korábban távozik, és mindezeket nem jelzi az érkezést megelőző 14 napon belül, úgy a visszaigazolásban szereplő teljes díj megfizetésére köteles.

11. A Vendégház használatának feltételei

11.1 A Vendég a Vendégház által nyújtott szolgáltatást díjfizetés ellenében, az egyedi szerződés, a jelen ÁSZF és a Vendégház Házirendje alapján jogosult igénybe venni.

11.2 A Vendég a vendégházat az érkezés napján 14.00 órakor foglalhatja el és a távozás napján 10.00 órakor köteles elhagyni. A Vendégház lehetőséget biztosít külön térítés ellenében korai érkezésre és késői kijelentkezésre. A szolgáltató a vendégházat a foglaláson szereplő érkezési nap 20.00 óráig tartja.

11.3 A Vendég a Vendégházba történő érkezéskor köteles személyazonosságának igazolása mellett bejelentkezni. Az ÁSZF és a Házirend kifüggesztve megtalálhatóak a bejáratnál.

11.4 A Vendég a bejelentkezéskor a Vendégház első és hátsó bejárati kulcsát, kis és nagykapu kulcsot és igény esetén szauna kulcsot kap, amelyeket távozáskor le kell adnia. Amennyiben a Vendég a kulcsokat elveszíti, megrongálja, úgy köteles megfizetni a zárcsere teljes költségét.

11.5 A Vendégház területére háziállat nem vihető be. A Vendégház nemdohányzó. A Vendégházban fertőző betegek nem tartózkodhatnak.

11.6 A Vendégház parkolója a Vendégek által használható azzal, hogy a parkolóban a KRESZ szabályai érvényesek. A parkolóban hagyott értéktárgyakért a Vendégház nem vállal felelősséget. A parkoló nem őrzött!

12. Felelősség

12.1 A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Vendég panasszal a vendégházi tartózkodása alatt, írásban élhet. Az írásba foglalt jegyzőkönyvben lévő panaszt a Szolgáltató kivizsgálja, amelyről a Vendéget írásban értesíti.

12.2 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Vendég által behozott elektromos berendezésekért, azok okozta károkért a Vendég a felelős.

12.3 A Vendégház a közösségi tereiben, illetve szobáiban hagyott személyes tárgyakért, értéktárgyakért, készpénzért felelősséget nem vállal.

12.4 A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

12.5 A Szolgáltató a Vendégház területén kijelölhet olyan területeket, ahova a Vendég nem léphet be. Amennyiben a Vendég az ilyen tiltást megszegi, úgy az ott elszenvedett károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

12.6 A Szolgáltató úgyszintén kizárja a felelősségét valamennyi, a Vendég hibájából bekövetkező balesetekért, sérülésekért. A Vendég által okozott károkért a Vendég köteles helytállni, a kárt a kijelentkezéskor megtéríteni.

12.7 A Szolgáltató a parkoló autóban lévő értéktárgyakért, a parkoló autóban elszenvedett károkért felelősséget nem vállal.

12.8 Vendég tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Weboldal folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat, abban hibák léphetnek fel. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg a folyamatos vagy hibamentes Szolgáltatáshoz való hozzáférést. Amennyiben Szolgáltató minden gondossága és körültekintése ellenére hibás ár kerül feltüntetésre a honlapon, akkor Szolgáltató nem köteles az Vendégházat hibás áron értékesíteni. Ilyen esetben Vendégház a Vendégnek felajánlja a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében Vendég elállhat foglalási szándékától. Hibás árnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

  • nyilvánvalóan téves, irreális ár, ami az érintett szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott árától jelentősen eltér;
  • esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os ár;
  • egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató ár.

Az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben a Vendégház kizárja.

12.9 A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a weboldal galériájában szereplő képek naprakészek legyenek, azonban azokért felelősséget nem vállal. A fényképeken található felszerelési, berendezési tárgyak cseréjének, helyettesítésének jogát a Szolgáltató fenntartja. A fényképeken szereplő dekorációs elemek nem minden esetben képezik a berendezés részét.

13. Jogviták rendezése

13.1 A Vendégház tájékoztatja a Vendéget, hogy a panaszkezelés a 0630-180-3590 telefonszámán info@tobozdoboz.com elektronikus levélcímén, illetve 2017 Pócsmegyer, Hóvirág út 57. postai címén történik.

13.2 A Vendég fogyasztói jogvita esetén lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. A Vendégház székhelye szerint a Pest Megyei Békéltető Testület illetékes (1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2., telefonszám: 06-1-792-7881, e-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu, weboldal: www.pestmegyeibekelteto.hu). A békéltető testületek elérhetőségei www.bekeltetes.hu internetes oldalon érhetőek el.

13.3 A fogyasztók jogvitájuk rendezéséhez az Európai Bizottság által üzemeltetett online vitarendezési platformhoz fordulhatnak, amelyet a következő oldalon érhetnek el: https://ec.europa.eu/odr.

13.4 A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a Vendég a területileg illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi osztályához fordulhatnak. Elérhetőség: www.fogyasztovedelem.kormany.hu.

13.5 Amennyiben a Felek között a jogvita peren kívüli rendezése nem járt eredménnyel, úgy a Felek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bírósághoz fordulnak.

14. Záró rendelkezések

14.1 A Szerződő Felek a szolgáltatásnyújtással összefüggésben felmerülő valamennyi kérdés vonatkozásában a kapcsolatot egymással elsődlegesen írásban, e-mail útján tartják. Amennyiben a Szerződő Felek e-mail címe időközben módosul, úgy kötelesek erről egymást haladéktalanul tájékoztatni.

14.2 A Szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződésből fakadó kötelezettségeik teljesítése során az irányadó jogszabályi rendelkezéseket betartva, a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően járnak el, és egymással kölcsönösen együttműködnek, egymást érintő minden lényeges körülményről indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatják.

14.3 A jelen ÁSZF elfogadásával a felek között létrejövő szolgáltatási szerződésből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlása során a felek kötelesek a másik fél jogos érdekét figyelembe véve eljárni. A Szerződő fél és a Vendég köteles továbbá a szerződés teljesítése során úgy eljárni, hogy az a Szolgáltató jó üzleti hírnevét ne sértse, illetve ne veszélyeztesse.